Bauhaus Imaginista the Haus der Kulturen der Welt in Berlin Bauhausbuch Hannes Meyer

Drafts for a Bauhausbuch by Hannes Meyer, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Drafts for a Bauhausbuch by Hannes Meyer, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin