Bauhaus Imaginista the Haus der Kulturen der Welt in Berlin Fibre Arts

Fibre Arts, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Fibre Arts, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin