Bauhaus Imaginista the Haus der Kulturen der Welt in Berlin roadside chair Lina Bo Bardi

A "roadside chair" by Lina Bo Bardi, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

A “roadside chair” by Lina Bo Bardi, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin