Bauhaus Imaginista the Haus der Kulturen der Welt in Berlin Vokurs

A selection of Bauhaus Vorkurs projects, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

A selection of Bauhaus Vorkurs projects, as seen at Bauhaus Imaginista, Haus der Kulturen der Welt, Berlin